Trstěnická stezka úvod

Sponzoři

Trstěnice


TRUHLÁŘSTVÍ - JAROSLAV HÁJEK, 62

569 57, Trstěnice


Kde nás najdete

STANOVY

 

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ

„Trstěnická stezka o.s.“

 

 

             Zakladatelé - členové přípravného výboru se dohodli na založení občanského sdružení s názvem Trstěnická stezka o.s.(dále jen „sdružení“) a přijali tyto stanovy:

 

 

 1. Úvodní ustanovení, název a sídlo

 

 1. Název občanského sdružení je: „Trstěnická stezka o.s.“.

 

 1. Sídlem sdružení je obec Trstěnice, č.p.  26, PSČ: 569 57.

 

            3) Sdružení je založeno jako volné sdružení fyzických a právnických osob, které spojuje zájem o rozvoj osobnosti prostřednictvím výtvarného umění, řemeslné práce, uchování tradic a vytváření mezilidských pout.

 

            4) Sdružení je samostatnou právnickou osobou ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů. Je proto oprávněno jednat v právních vztazích svým jménem a má svou vlastní majetkovou odpovědnost. Je organizačně i jinak nezávislé na orgánech státní správy a samosprávy, politických stranách a jiných občanských sdruženích a iniciativách, spolupracuje však s nimi při uskutečňování společných záměrů a prosazování společných zájmů.

 

 

 1. Cíl činnosti a způsob jeho dosahování

 

            1) Cílem sdružení je vytvoření podmínek pro realizaci a prezentaci profesionálních i neprofesionálních uměleckých aktivit na území obce Trstěnice a v jejím okolí.

 

           2)   Posláním sdružení je podpora rozvoje manuálních dovedností, umělecké

kreativity, vzdělávání a především porozumění mezi lidmi prostřednictvím jejich setkávání.

 

 1. Svého cíle a poslání hodlá sdružení dosahovat zejména těmito aktivitami:

 

 1. nepravidelným pořádáním sympózií
 2. vytvořením prostoru pro neprofesionální tvorbu umělců všech věkových kategorií, podporou realizace uměleckých děl,
 3. podporou prezentace profesionálních uměleckých děl

            d) pořádáním nepravidelných tvůrčích workshopů a kurzů, spojených s tematickými přednáškami a semináři

            e) zapojením se do mezinárodní sítě obdobných projektů „Straße des Friedens“, a to na základě vzájemné komunikace,

            f) jinými obecně prospěšnými činnostmi, které budou odpovídat těmto stanovám.

 

            4)  Sdružení je založeno za jiným účelem než podnikáním.

 

 1. Členství

 

            1) Členství ve sdružení je dobrovolné. Členem sdružení se může stát každá fyzická osoba starší 15 let anebo právnická osoba, budou-li mít zájem hájit programové cíle. Obsahem členství jsou členská práva a povinnosti.

 

            2) Není-li dále stanoveno jinak, členství ve sdružení vzniká rozhodnutím Výboru sdružení, na základě písemného projevu vůle směřujícího ke vzniku členství ve sdružení (přihlášky). Členství členů přípravného výboru sdružení ve sdružení vzniká dnem vzniku sdružení.

 

            3) Členství ve sdružení zaniká oznámením o ukončení členství členem, a to okamžikem doručení oznámení, dále vyloučením člena ze sdružení pro porušení povinností vyplývajících z těchto stanov a pro závažné poškození pověsti, dobrého jména a oprávněných zájmů sdružení, dále smrtí člena, a konečně zánikem sdružení.

 

            4) Ze členství ve sdružení vyplývá zejména právo

          a) účastnit se jako dobrovolný spolupracovník činnosti sdružení,

            b) účastnit se za podmínek stanovených těmito stanovami činností orgánů sdružení a podílet se tak na spolurozhodování o záležitostech sdružení,

            c) vyjadřovat se k činnosti sdružení a vyžadovat k svým připomínkám a návrhům stanoviska orgánů sdružení.

 

            5) Člen sdružení má povinnost:

            a) respektovat rozhodnutí orgánů sdružení,

            b) respektovat tyto stanovy, jiná pravidla a obyčeje sdružení,

           c) hradit sdružení roční členský příspěvek 100,-Kč

            d) chovat se k ostatním členům sdružení i všem ostatním osobám podle uznávaných etických norem s úctou a jako rovný k rovnému bez ohledu na rozdíly věku, vzdělání atd.

 

 1. Orgány sdružení

 

            1) Sdružení rozhoduje o svých záležitostech a jedná navenek prostřednictvím svých orgánů podle těchto stanov.

 

            2) Orgány sdružení jsou: Členská schůze, výbor sdružení, předseda sdružení a revizor.

 

            3) Statutárním orgánem sdružení je výbor sdružení.

 

            4) Funkční období volených orgánů sdružení podle těchto stanov je časově neomezené a končí nejpozději dnem zvolení nového příslušného orgánu.

 

            5) Členská schůze, kterou tvoří všichni členové sdružení, je nejvyšším orgánem sdružení. Do její výlučné působnosti náleží:

            a) změny těchto stanov,

            b) rozhodování o rozpuštění sdružení nebo o jeho sloučení s jiným sdružením,

            c) volba a odvolávání členů Výboru sdružení,

 

            d) rozhodování o výši členského příspěvku a lhůtách jeho splatnosti,

            e) rozhodování o přijetí a vyloučení člena sdružení,

            f) schvalování rozpočtu a roční účetní uzávěrky sdružení,

            g) rozhodování o dalších věcech, které nejsou svěřeny jiným orgánům.

 

            6) Členská schůze zasedá nejméně jednou ročně. Svolává ji předseda sdružení, a to buď z vlastního podnětu, nebo na písemnou žádost člena. Členská schůze je schopna usnášení, je-li přítomna alespoň polovina všech členů sdružení.

 

            7) Členská schůze rozhoduje hlasováním, a to nadpoloviční většinou všech přítomných, přičemž k rozhodnutí ve věcech výlučné působnosti členské schůze podle čl. IV/5 písm. a) a písm. b) těchto stanov je třeba hlasů alespoň dvou třetin všech členů.

 

            8) Z jednání členské schůze se pořizuje zápis

.

9) Výbor sdružení je statutárním a výkonným orgánem sdružení, odpovědným členské schůzi. Výbor sdružení zejména:

            a) samostatně rozhoduje o všech věcech sdružení v době mezi konáním členské schůze sdružení, s výjimkou věcí výslovně vyhrazených těmito stanovami jinému orgánu sdružení,

           b) rozhoduje o věcech sdružení, spojených se zajišťováním a organizováním běžného provozu sdružení

           c) vede účetní a jiné písemné evidence sdružení,

            d) vypracovává návrh rozpočtu a účetní závěrky sdružení.

 

            10) Výbor sdružení se skládá ze tří členů. Výbor se schází podle své potřeby, přičemž zasedání může svolat kterýkoliv z členů výboru. Výbor je schopen usnášení při přítomnosti alespoň dvou členů. Rozhoduje prostou většinou přítomných členů.

 

            11) Navenek jedná za výbor sdružení každý z jeho členů samostatně.

 

            12) Kontrolním orgánem sdružení je revizor. Revizora volí členská schůze z osob, které se svou kandidaturou a výkonem funkce předem vysloví souhlas.

 

            13) Revizor nesmí být členem výboru sdružení, má však právo účastnit se všech jednání výboru sdružení s hlasem poradním.

 

            14) V působnosti revizora je upozorňovat výbor sdružení na vady hospodaření sdružení a navrhovat jejich odstranění.

 

 1. Hospodaření sdružení

 

            1) Majetek sdružení je určen k plnění jejího účelu a cíle, a k zajišťování těch činností, které k tomuto účelu a cíli sdružení směřují.

 

            2) Majetek sdružení tvoří finanční a hmotné prostředky, získané zejména z členských příspěvků, darů, dědictví, grantů, účelových dotací od státu a obce, úroků a z jiných výnosů účelově zaměřených obecně prospěšných akcí.

 

            3) Získávání finančních a hmotných prostředků z úhrad za služby poskytované v rámci účelu a cílů sdružení a z případného podnikání, děje-li se tak v souladu s obecně závaznými právními předpisy, není v rozporu s těmito stanovami. Orgány sdružení jsou povinny s majetkem nakládat hospodárně, využívat ho ke stanovenému účelu a dbát o jeho zvětšování a řádnou ochranu.

 

            4) Hospodaření sdružení musí být vždy v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Hospodaření se řídí rozpočtem schvalovaným členskou schůzí vždy na kalendářní rok.

 

 

 1.  Zánik sdružení

           

1) Sdružení zaniká rozhodnutím členské schůze o rozpuštění sdružení nebo sloučení s jiným sdružením nebo pravomocným rozhodnutím ministerstva o jeho rozpuštění.

 

            2) O majetkovém vypořádání sdružení rozhoduje členská schůze. Likvidátora jmenuje a odvolává výbor sdružení.

 

 

     XI. Závěrečná ustanovení

 

            1) Toto sdružení vzniká registrací.

 

            2) Členové přípravného výboru jsou společně a nerozdílně povinni učinit, bez zbytečného odkladu po přijetí těchto stanov, veškeré právní úkony směřující ke vzniku sdružení a ke splnění všech povinností, které z toho vyplývají.

 

            3) Přípravný výbor se stává dnem vzniku sdružení prozatímním statutárním orgánem sdružení s tím, že nejpozději do 3 měsíců ode dne vzniku sdružení svolá první členskou schůzi za účelem zvolení orgánů sdružení. Po zvolení členů výboru sdružení podle stanov zaniká funkce členů přípravného výboru.

 

V Trstěnici dne 6. Ledna 2012

 

Arthur Gläsner       David Dezort          Martin Pecháček